Vedtægter

for FSK- FODBOLDSAMARBEJDET I KOLDING KOMMUNE

Navn
§ 1 - Foreningens navn er Fodboldsamarbejdet i Kolding kommune. Kaldt FSK.

Formål
§ 2 - Foreningens formål er at virke for fremme af fodboldsporten i Kolding Kommune, samt fremme samarbejdet klubberne imellem.

§ 3 - Klubskifte
Klubberne i FSK bør specielt i de yngre rækker undgå spilleres klubskifter, af hensyn til afgivende klubs mulighed for at stille hold samt spillerensnærmiljø i forhold til skole og kammerater.

De etiske retningslinjer udarbejdet af DBU skal følges, så der tages hensyn til den afgivende klub, spiller, forældre og den modtagende klub.

Ved overtrædelse af de etiske retningslinjer kan klubberne rejse sagen overfor FSK. Bestyrelsen vil herefter behandle sagen og indstille til en afgørelse.

Ved gentagen overtrædelse af ovenstående kan bestyrelse beslutte sanktioner i forhold til overtrædende klub.

Læs mere på: www.dbu.dk eller se bilag A.

Optagelse/drift
§ 4 - Foreningen optager som medlem enhver fodboldklub i Kolding kommune. Ethvert medlem udgør således en fodboldklub (ikke holdsamarbejder).

§ 5 - Foreningen arbejder sportsligt og økonomisk uafhængigt af fodboldklubberne i Kolding kommune.

§ 6 - Bestyrelsen består af 5-7 personer der vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges på generalforsamlingen i de lige år. KIF udpeger 1 medlem for 2 år i de lige år. Der vælges evt. 2 medlemmer blandt medlemsklubberne, et i de ulige år og et i de lige år. De tre øvrige medlemmer går på turnus blandt medlemsklubberne og der udskiftes et i de lige år og to i de ulige år.
FSK tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i fællesskab.

§ 7 - FSK's regnskabsår er fra 1.2 til 31.1

§ 8 - Bestyrelsen fører mødereferater og har tilsynet i forhold til kasseren. Af halvårsmødet føres tillige mødereferat.

§ 9 - Tegningsret sker af bestyrelsen der kan give fuldmagt til kasseren. Posten som kasserer kan, såfremt det enstemmigt vedtages af den til enhver tid siddende bestyrelse, varetages af et udpeget medlem uden for bestyrelsen eller en faglig kompetent person uden for medlemskredsen. Varetages kasserererhvervet uden for bestyrelsen, er det bestyrelsens pligt at aftale rammerne for løsningen af opgaverne, samt en løbende kontrol. En kontrol der indbefatter sikring af, at hvervet udføres på en redelig måde samt løbende opfølgning af bogføring og likvide beholdninger.

Halvårsmøder, Valg til bestyrelse
§10 - Halvårsmøderne indvarsles senest med 14 dages varsel, ved fremsendelse af mødeindkaldelse til den udpegede repræsentant i de enkelte klubber.

Halvårsmøderne afholdes henholdsvis i første halvdel af marts og september, hvor halvårsmødet i marts er foreningens generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde, og være tilgængeligt for klubberne, senest 8 dage før halvårsmødet.

Halvårsmøderne er beslutningsdygtige, uanset de mødtes antal, når lovlig varsel er givet. Ingen kan vælges uden at være til stede eller at have afgivet skriftligt tilsagn.

§11 - Halvårsmøderne afholdes hvert år i marts og september måned, hvor halvårsmødet i marts fungerer som foreningens generalforsamling, med minimum følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse samt information om udvalgenes sammensætning
 3. Beretning for udvalgene
 4. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse kun halvårsmødet i marts
 5. Indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent kun halvårsmødet i marts
 7. Valg kun i marts:
  - bestyrelse
  - 2 revisorer
 8. Diverse
 9. Eventuelt
 10. Fastlæggelse af næste halvårsmøde, dato, tid og sted

§12 - Stemmeret har alle medlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Kontingentrestancer ud over 6 måneder medfører tab af stemmeret.

§ 13 - Halvårsmøderne er den højeste myndighed for alle FSK sager og afgør alt ved simpel majoritet, dog fordres til lovændring og udelukkelser 2/3 af de afgivne stemmer.

Alle valg sker ved skriftlig afstemning, såfremt blot et medlem forlanger det.

I tilfælde af stemmelighed falder forslaget.

§ 14 - Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 personer der vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges på generalforsamlingen i de lige år. KIF udpeger 1 medlem for 2 år i de lige år. Der vælges evt. 2 medlemmer blandt medlemsklubberne, et i de ulige år og et i de lige år. De tre øvrige medlemmer går på turnus blandt medlemsklubberne og der udskiftes et i de lige år og to i de ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og evt. kasser.

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen sker der suppleringsvalg på først komne generalforsamling, der er halvårsmødet i marts. De to medlemmer, der går på turnus blandt medlemsklubberne suppleres af de respektive klubber. Sker der udmeldelse af en af klubberne træder næste klub på listen ind i bestyrelsen.

§ 15 - Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg, som kan hjælpe med arbejdet til gavn for FSK's medlemmer.

Medlemmerne i udvalgene udpeges i samarbejde med bestyrelsen og ved udtrædelse er udvalgene selvsupplerende i samarbejde med bestyrelsen. På halvårsmøderne redegøres for aktuelle udvalg og deres sammensætning og arbejde.

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i forhold til Elite og generel basisinteresse for klubberne.

Bestyrelsen vælger en kontakt person til hvert udvalg.

Ekstraordinære møder

§ 16 - Ekstraordinære møder kan indkaldes, såfremt bestyrelsen finder det fornødent eller mindst 1/3 af medlemmer indsender skriftlig anmodning herom til bestyrelsen, ledsaget af et motiveret forhandlingsemne. Mødet indkaldes med 8 dages varsel og senest 14 dage efter anmodningen.

Ophør/udmeldelse/vedtægtsændringer mm.

§ 17 - Vedtægtsændring kan kun ske på generalforsamlinger,dvs. det årlige halvårsmøde i marts måned eller ekstraordinære indkaldt generalforsamling, når de er optaget på den udsendte dagsorden.Vedtagelse af vedtægtsændringer sker med kvalificeret flertal af de fremmødte klubber.

§ 18 - I tilfælde af at et medlem opløses, udtræder eller udelukkes tilfalder dens andels af FSK's værdier FSK.

§ 19 - Udmeldelse af FSK skal ske inden 1 februar til udløb af det efterfølgende regnskabsår

§ 20 - FSK - Fodboldsamarbejdet i Kolding kan kun opløses, når dette er vedtaget ved to på hinanden følgende lovlige indvarslet møder med mindst 2/3 stemmers majoritet. I tilfælde af opløsning tilfalder den formue og ejendele de enkelte medlemmer på opløsningstidspunktet i lige store andele.

Disse vedtægter er vedtaget på FSK ekstraordinære generalforsamling afholdt 6 april 2016.
Senest justeret på generalforsamlingen d. 4. marts 2019.


Bilag A

Etiske retningslinjer for klubskifter

Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående 'fiskeri' - altså henvendelser direkte fra modtagerklub til barn/forældre - men bør gå via spillerens nuværende klub.

Det er DBU's holdning, at børn sagtens kan udvikle sig i deres lokale klubber, og dermed ikke bør søge udfordringer i større klubber før ved overgangen til ungdomstodbold (U13).

Samtidig er det vigtigt, at et eventuelt klubskifte sikrer en fortsat udvikling for den skiftende ungdomsspiller. Der bør derfor lægges en plan for spilleren ved skiftet, samtidig med at det kan aftales, hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til i den nye klub. Det kunne være en aftale om at returnere til den afgivende klub, så spilleren er sikker på at være velkommen tilbage igen, og dermed ikke falder fra som fodboldspiller efter eventuelt ikke at have slået til på et højere niveau.

Ovenstående kan nedfældes i følgende procedure for klubskifter i børne- og ungdomstodbold:

Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før ved overgang til ungdomsfodbold (U13).

Når en spiller opfordres til klubskifte, skal han/hun være god nok til at indgå på den modtagende klubs førstehold.

Klubskifte kan med fordel indledes med en prøvetræningsperiode Interesse/henvendelse fra modtagerklub, bør altid gå til den afgivende klubs ledelse.

I ungdomsrækkerneskal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring evt. klubskifte.

Klubskifter bør aldrig finde sted senere end 3 uger før turneringsstart.

Klubskifter bør ikke resultere i længere rejsetid end 1 time hver vej.

Følgende emner bør drøftes ved en indledende samtale mellem de to klubber samt barnets forældre:

 1. Plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges for en to-årig periode
 2. Transport/ transporttid/økonomi samt træningsmængde
 3. Skolegang/ uddannelse/lektier
 4. Spillerens modenhed
 5. Prøveperiode
 6. Ny klub udarbejder talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren
 7. Evaluering af klubskiftet efter 6 måneder hos ny klub, spiller og forældre.
  Læs mere: http://www.dbu.dk/Temaer/Det gode fodboldmiljoe/etiske retningslinjer for klubskifter#PuLMVyfza9Hwc3V 3.99


Bilag B

Turnus oversigt for FSK klubbernes deltagelse i bestyrelsen

 1. Lunderskov Boldklub
 2. Dalby GF
 3. Almind/Viuf G&IF
 4. Nr. Bjært/Strandhuse IF
 5. Vamdrup IF
 6. Fynslund Boldklub
 7. Øster Starup/Vester Nebel IF
 8. Bramdrupdam GIF
 9. Seest Boldklub
 10. Christiansfeld IF
 11. Vonsild FK
 12. Ødis IF
 13. Bjert IF
 14. Skanderup Hjarup IF
 15. Harte G&IF
 16. Kolding Boldklub

FSK Kolding

Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune.
© 2018 FSK Kolding. All rights reserved